Ocena Zagrożenia wybuchowego EX

Fabryki zgodne z Dyrektywą ATEX. Bezpłomieniowe odciążacze wybuchu. Panele przeciwwybuchowe. ATEX - Ochrona przed wybuchem. ATEX fabryka pelletu. ATEX mieszalnia pasz. Detektor iskier, Grecon, Firefly. Strefy bezpieczeństwa ATEX w linia granulacji

NPT Nawrocki Ocena Zagrożenia Wybuchowego

Bezpieczeństwo operatorów, wyposażenia i infrastruktury

Stawiamy nacisk na zapewnienie najbezpieczniejszego środowiska pracy. Stosujemy sprawdzoną metodykę projektowania maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych z wykorzystaniem wczesnego wykrywania i gaszenia iskier.

Oznaczamy strefy EX oraz rekomendujemy odpowiednie systemy ochronne, które tłumią i odciążają wybuch.

Współpracujemy z najlepszymi i optymalizujemy rozwiązania łączące przystępne koszty z ochroną przeciw negatywnym zdarzeniom, jakie mogą wystąpić w wytwórniach pasz czy fabrykach pelletów: wybuchem lub pożarem..

Wykonamy Ocenę Zagrożenia Wybuchowego OZW

Nawrocki na zlecenia Inwestora dostarcza Ocenę Zagrożenia Pożarowego [OZW], która jest wymagana przy budowie linii produkcyjnych, w których istnieje potencjalnie wybuchowa atmosfera.

OZW zawiera następujące informacje:

 • Analiza występujących substancji palnych,
 • Propozycje rozwiązań zapobiegających powstawaniu atmosfery wybuchowej,
 • Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem,

 • Identyfikacja źródeł zapłonu,

 • Propozycje zmian w celu eliminacji źródeł zapłonu oraz skutków wybuchu,

 • Wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,

 • Wskazanie wytycznych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa

Pełne wyposażenie ATEX

W przypadku określenia strefy potencjalnie wybuchowej dobieramy maszyny i urządzenia, które są dostosowane do danej strefy.

Nawrocki stosuje następujące podstawowe wyposażenie maszyn dla poszczególnych Stref EX

 • napędy EX
 • czujniki poziomu EX
 • czujniki ruchu EX
 • nieiskrzące rozwiązania mechaniczne,
 • worki antystatyczne,
 • pasy napędowe antystatyczne,
 • oraz inne, wymagane dla danej strefy.

Maszyny bezpieczne dla operatorów. I siebie.

Nawrocki współpracuje z wiodącym dostawcą zabezpieczeń przeciwwybuchowym, firmą RSBP. W poniższej tabeli znajduje się zestawienie rodzajów ochrony.

Dobór odpowiedniego zabezpieczenia konsultujemy z RSBP, IHAS i Inwestorem.

Więcej informacji o RSBP >>

Na podstawie OZW określamy optymalne zabezpieczenia, które zapewnią bezpieczną pracę. 

Rozwiązania łączą atrakcyjną cenę z efektywnym rodzajem zabezpieczenia. 

Stosujemy zabezpieczenia, które są akceptowane przez firmy ubezpieczeniowe. 

NPT ATEX Strefy EX

Zabezpieczamy na wszelkie sposoby.
Aby nie zrobiło się krytycznie...

Rodzaj zabezpieczenia Ochrona

Membrana przeciwwybuchowa:
Uwolnienie wybuchu

Membrany przeciwwybuchowe produkcji RSBP są skutecznym i tanim rozwiązaniem minimalizującym ryzyko powstawania poważnych szkód i strat w produkcji w przypadku eksplozji. W trakcie normalnej pracy chronionego urządzenia otwór dekompresyjny jest zamknięty membraną przeciwwybuchową. Przy przekroczeniu poziomu nominalnego ciśnienia otwarcia membrany, otwór dekompresyjny zostaje otwarty, a ciśnienie wybuchu zostaje uwolnione do strefy bezpiecznej.

Efektem uwolnienia wybuchu jest ograniczenie ciśnienia wewnątrz urządzenia do wartości, nieprzekraczającej poziomu wytrzymałości ciśnieniowej urządzenia, w efekcie czego nie następuje jego zniszczenie. Efektywne uwolnienie wybuchu pyłów, także pyłów metali lekkich, gazów i mieszanin hybrydowych. Membrany VMP są certyfikowane według normy EN 14797.

FLEX:
Bezpłomieniowe uwolnienie wybuchu

Bezpłomieniowe urządzenie do uwolnienia wybuchu FLEX może być zastosowane do instalacji w urządzeniach technologicznych wewnątrz budynków i hal produkcyjnych. W odróżnieniu od klasycznego urządzenia do uwolnienia wybuchu, w którym temperatura może osiągać poziom 1 500 °C, FLEX dzięki swojej specjalistycznej konstrukcji potrafi obniżyć temperaturę płomienia i spalin do poziomu niezagrażającego sąsiednim konstrukcjom i personelowi obsługi.

FLEX spełnia najostrzejsze wymagania stawiane urządzeniom do bezpłomieniowego uwolnienia wybuchu, urządzenie jest certyfikowane według normy EN 16009.

Butle HRD:
Stłumienie wybuchu

HRD system, to certyfikowany, aktywny system do stłumienia wybuchu. Bardzo czułe czujniki potrafią w czasie jednostek milisekund zidentyfikować powstający wybuch. System następnie otwiera zawory butli HRD, ciśnienie środka gaśniczego powoduje wysunięcie specjalnych dysz teleskopowych, które zapewnią efektywne rozprowadzenie środka gaśniczego, w całej chronionej przestrzeni urządzenia.

Zastosowanie systemu HRD pozwala na utrzymanie pod kontrolą wzrostu ciśnienia wybuchowego, poniżej granicy wytrzymałości ciśnieniowej urządzenia, chroniąc je tym samym przed zniszczeniem. Aby ochronić całą technologię, należy system HRD uzupełnić o barierę HRD, która chroni przed rozprzestrzenianiem się wybuchu do sąsiednich fragmentów instalacji. System HRD produkcji RSBP jest certyfikowany według normy EN 14373.

Bariera HRD:
Izolacja wybuchu

Bariera HRD jest systemem aktywnym, który chroni przed rozprzestrzenianiem się wybuchu, umożliwiając błyskawiczne wprowadzenie środka gaśniczego do rurociągów łączących poszczególne elementy instalacji przemysłowej i tym samym powstrzymuje niepożądany wzrost ciśnienia.

Bariera HRD nadaje się do izolowania wybuchu pyłów o klasie wybuchowości St 2, pyłów metali lekkich, gazów i mieszanin hybrydowych. Chronione odcinki technologii przemysłowych można monitorować za pomocą specjalnie zaprojektowanych czujników optycznych i ciśnieniowych. Jako układ detekcji można wykorzystać detektor DetEx i detektory optyczne LumEx 1 lub LumEx 4. Bariera HRD może być aktywowana także przez urządzenie do uwolnienia wybuchu VMP.

W przypadku wykrycia początkowej fazy wybuchu czujniki wysyłają sygnał do centrali sterującej, która aktywuje elementy aktywne systemu HRD. Butle wyposażone w zawór szybkootwierający, błyskawicznie uwalniają środek gaśniczy do chronionego rurociągu, tworząc tym samym skuteczną barierę chroniącą instalację przed propagacją wybuchu. Bariera HRD jest odpowiednim uzupełnieniem systemu HRD do stłumienia wybuchu, który używany jest do ochrony zbiorników. Odpowiednia kombinacja tych dwu systemów efektywnie zapobiega powstawaniu poważnych szkód materialnych i chroni życie ludzi. Ten system jest certyfikowany według normy EN 15089.

B FLAP 1:
Klapa zwrotna

Zmodernizowana klapa zwrotna przeciwwybuchowa B-FLAP I, była certyfikowana wg norm EN 16447 i EN 15089. Nasze klapy były testowane przez jedno z najnowocześniejszych, akredytowanych laboratoriów, z uwzględnieniem rzeczywistych warunków, występujących w przemyśle.

Nowością są rozszeerzone możliwości innstalacyjne naszych klap. Zgodnie z obowiązującymi normami, klapę można instalować zarówno do poziomych i pionowych rurociągów, w systemach aspiracyjnych ssących (pull) i tłocznych (push). B-FLAP I można zainstalować na rurociągach zawierających inne przeszkody, na odcinku pomiędzy chronionym urządzeniem a miejscem instalacji klapy zwrotnej, a także kolana. Nowością jest również podwyższona wytrzymałość ciśnieniowa klapy (pmax), podwyższone maksymalne ciśnienie zredukowane (pred,max) w chronionym urządzeniu, z którego eksplozja przenosi się na pozostałe fragmenty instalacji. Dzięki wynikom najnowszych testów, potwierdzonych w certyfikacie ATEX, skróceniu uległa minimalna odległość instalacyjna od chronionego urządzenia, a maksymalna odległość instalacyjna uległa wydłużeniu.

Klapę zwrotną przeciwwybuchową B-FLAP I można zastosować do izolacji wybuchu lepkich, spiekanych pyłów organicznych, pyłów metalicznych, aż do klasy wybuchowości St 3 i pyłów charakteryzujących się bardzo niskimi wartościami minimalnej energii i temperatury zapłonu (MIE i MIT). Facelifting klapy zwrotnej przeciwwybuchowej zapewni również uproszczenie obsługi przy montażu, regulacji i utrzymaniu urządzenia.

GATEX:
Zasuwa błyskawiczna

Zasuwa szybkozamykająca GatEx jest częścią systemu służącego do izolacji wybuchu pomiędzy poszczególnymi elementami ciągu produkcyjnego. Zasuwa nożowa GatEx aktywuje się po wykryciu powstającego wybuchu. Chronione odcinki technologii przemysłowych można monitorować za pomocą specjalnie zaprojektowanych czujników optycznych i ciśnieniowych. Jako układ detekcji można wykorzystać detektor DetEx i detektory optyczne LumEx 1 lub LumEx 4.

GatEx może być aktywowany także przez urządzenie do uwolnienia wybuchu VMP. Czujnik systemowy po wykryciu wybuchu wysyła sygnał do centrali sterującej, która z kolei uruchamia mechanizm zamykający zasuwy. Zasuwa nożowa jest zamykana pneumatycznie. W przypadku wybuchu dojdzie więc do całkowitego zamknięcia rurociągu, i to w czasie rzędu kilku milisekund. GatEx nadaje się do zastosowania w procesach wykorzystujących transport pneumatyczny, odpylaniu oraz w miejscach z krótkimi odległościami instalacyjnymi i do urządzeń konstruowanych na maksymalne ciśnienie wybuchu (pmax). 

Urządzenie posiada funkcję fail-safe design, która w przypadku odcięcia zasilania lub spadku ciśnienia w chronionej technologii, umożliwia wprowadzenie urządzenia do stanu bezpiecznego (zamknięcie). Urządzenie jest certyfikowane według normy EN 15089.

ELVEX:
Ochrona przenośników

ELEVEX jest certyfikowanym rozwiązaniem ochrony przeciwwybuchowej przenośników poziomych i pionowych. System ELEVEX redukuje ciśnienie wybuchu do ekstremalnie niskiej wartości.

Zastosowanie systemu ELEVEX nie wyklucza powstania wybuchu w elewatorze lub innym podobnym systemie transportowym, ale skutecznie minimalizuje jego niepożądane skutki. System ten jest wyjątkowy w różnorodności jego zastosowania, może być zaprojektowany dla przenośników we wnętrzu budynków tak samo, jak dla tych, umieszczonych na zewnątrz. Można go aplikować do istniejących już instalacji, unikając tym samym czasowo i ekonomicznie kosztownych przeróbek.

System ELEVEX jest certyfikowany według normy CEN/TR 16829.

Nie znamy się?

Więc się poznajmy i rozpocznijmy współpracę

Pogranulujmy razem

Zagęszczanie surowców sypkich to nasza specjalizacja. Od 1996 roku.
Więcej >>

Zbudujemy

Zaprojektujemy, dostarczymy sprzęt, wybudujemy

Projekt i Budowa

Kompletnie - projekt, maszyny, budowlanka - zajmiejmy się kompleksowo
Więcej >>

Nie wybuchnie

Zabezpieczamy operatorów, maszyny i budynki

Ocena Zagrożenia

Czy prawidłowe zabezpieczenie jest ważne? Wiemy, że najważniejsze
Więcej >>

Potrzebujesz więcej informacji?
Wyślij do nas wiadomość.
Odpowiemy szybciutko

GRA_Email
GRA_Email